آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس (سهامی عام )

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس (سهامی عام )


روزنامه خبر جنوب


روزنامه دنیای اقتصاد