آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده سالیانه صاحبان سهام شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس (سهامی عام )

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده سالیانه صاحبان سهام شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس (سهامی عام )


روزنامه دنیای اقتصاد