آگهی مزایده عمومی ساختمان مسکونی

آگهی مزایده عمومی ساختمان مسکونی

عنوان مزایده :    آگهی مزایده عمومی ساختمان مسکونی
آگهی در محدوده :
منتشر کننده :    شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
بها سند :
طبقه بندی :
عنوان روزنامه :    روزنامه اطلاعات
تاریخ انتشار :    ۹۲-۲-۲۱
آخرین مهلت :    ۹۲-۳-۲
شماره صفحه روزنامه :    ۱۰
متن آگهی :