آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای اجاره سه باب فروشگاه در شهر شیراز

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای اجاره سه باب فروشگاه در شهر شیراز