آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای اجاره یک باب فروشگاه در شهر بوشهر

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای اجاره یک باب فروشگاه در شهر بوشهر