آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید سه دستگاه بسته بندی فویل پیچ کره

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید سه دستگاه بسته بندی فویل پیچ کره