آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ساخت یک باب سوله ۶۰۰متر مربعی جهت احداث سردخانه

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ساخت یک باب سوله ۶۰۰متر مربعی جهت احداث سردخانه