آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای یک باب فروشگاه در شهر بندر عباس

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای یک باب فروشگاه در شهر بندر عباس