آدرس : فارس - کیلومتر 32 جاده شیراز - تخت جمشید - شرکت شیر پگاه فارس

کد پستي : 34111 - 73491

تلفن : 32222429 - 071

تلفن : 32240529 - 071

تلفن : 32620011 - 071

ارسال پیام کوتاه: 10003157

دورنگار : 32622454 - 071

پست الكترونيك :

پست الكترونيك(ويژه سايت):

آدرس : فارس – کیلومتر ۳۲ جاده شیراز – تخت جمشید – شرکت شیر پگاه فارس

کد پستی : ۳۴۱۱۱ – ۷۳۴۹۱

تلفن : ۳۲۲۲۲۴۲۹ – ۰۷۱

تلفن : ۳۲۲۴۰۵۲۹ – ۰۷۱

تلفن : ۳۲۶۲۰۰۱۱ – ۰۷۱

ارسال پیام کوتاه: ۱۰۰۰۳۱۵۷

دورنگار : ۳۲۶۲۲۴۵۴ – ۰۷۱

پست الکترونیک :

پسcheap custom writing serviceت الکترونیک(ویژه سایت):