افتتاح مدرن ترین هایپر کشور

افتتاح مدرن ترین هایپر کشور

مدرن ترین هایپر کشور باحضور پررنگ "پگاه فاس"وهمکاری بازارگسترمنطقه 3 وهمراهی مقامات ارشداستان افتتاح گردید..