افتخاری دیگر برای شرکت پگاه فارس

افتخاری دیگر برای شرکت پگاه فارس

شرکت پگاه فارس در مورخه های۱۷ لغایت۱۹ مرداد ماه توسط ممیزان ارشدصنایع شیرایران ، مورد ممیزی قرار گرفت و ضمن تایید اجرای موفق سیستم ها بر اساس گزارش ممیزان در جلسه اختتامیه، نقاط قابل بهبود توصیه گردید…