اهدائ جوایز مسابقه «با پگاه در خانه»

اهدائ جوایز مسابقه «با پگاه در خانه»

🔴 اهدائ جوایز مسابقه
«با پگاه در خانه»
🔹پیروبرگزاری مسابقه ویژه خانواده پرسنل معظم پگاه درایام نوروز وانتخاب برنده شدگان از طریق رای گیری دراینستاگرام شرکت صنایع شیر ایران (پگاه )،۴نفر ازفرزندان پرسنل شرکت شیرپگاه فارس بنام های
۱:الینارحیمی فرزند ایمان رحیمی (نقاشی )
۲: نازنین سادات بهزادی فرزندسید مهدی بهزادی(نقاشی)
۳:آرمین امینی فرزندمحمد علی امینی (نقاشی)
۴:فاطمه معصومی پورفرزندمهدی معصومی پور(عکاسی)
با حداکثرآرادرعید سعید فطر برگزیده گردیدند که جوایز آنان با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی درب منازل انان اهداء گردید.