“اهدالوح تقدیردامداران تحت پوشش شرکت شیرپگاه فارس به دکترحنیف پور مدیرعامل محترم شرکت پگاه فارس”

“اهدالوح تقدیردامداران تحت پوشش شرکت شیرپگاه فارس به دکترحنیف پور مدیرعامل محترم شرکت پگاه فارس”

همزمان بابرگزاری جلسات هفتگی دامداران تحت پوشش با مدیرعامل محترم در شرکت پگاه فارس، تعدادی ازدامداران باحرکتی خودجوش وبه نمایندگی از کلیه دامداران طرف قراردادباشرکت پگاه فارس ،ضمن تشكر از دكتر حنيف پور مدیرعامل محترم شرکت وجناب مهندس باغبانباشی مدیریت محترم تامین وبهبود شیرخام پگاه فارس بااهدالوح تقدیر به انان به خاطر حمايتهاي همه جانبه و هميشگي كه باعث آرامش خاطر آنها جهت عملكرد هر چه بهتر گردیده است، سپاسگذاري و همچنین خواستار همكاري هر چه بيشتر جهت به حرکت درآوردن چرخهاي اين صنعت عظيم در كنار يكديگر شدند. لازم به ذکراست شرکت شیرپگاه فارس بادریافت بیش از33درصدازشیرخام استان نقش عمده ای را درصنعت دامپروی استان ایفا مینماید.