بازدیددانش آموختگان رشته صنایع شیمیایی هنرستان توکلی زرقان از شرکت شیر پگاه فارس

بازدیددانش آموختگان رشته صنایع شیمیایی هنرستان توکلی زرقان از شرکت شیر پگاه فارس