بازدیددکترستارزاده از ستادفرماندهی وپشتیبانی منطقه ۳تهران وهیات همراه ازشرکت پگاه فارس

بازدیددکترستارزاده از ستادفرماندهی وپشتیبانی منطقه ۳تهران وهیات همراه ازشرکت پگاه فارس

بازدیددکترستارزاده از ستادفرماندهی وپشتیبانی منطقه 3تهران وهیات همراه ازشرکت پگاه فارس