بازدیدوجلسه هم اندیشی مدیران فروشگاههای زنجیره ای تیرازیس

بازدیدوجلسه هم اندیشی مدیران فروشگاههای زنجیره ای تیرازیس

بازدیدوجلسه هم اندیشی مدیران فروشگاههای زنجیره ای تیرازیس باهمکاری بازارگسترمنطقه 3درمحل شرکت شیرپگاه فارس برگزارگردید