بازدیدوجلسه هم اندیشی مدیرعامل ومدیران فروشگاه نگین وپارس لندباهمکاری بازارگسترمنطقه ۳درمحل شرکت شیرپگاه فارس برگزارگردید

بازدیدوجلسه هم اندیشی مدیرعامل ومدیران فروشگاه نگین وپارس لندباهمکاری بازارگسترمنطقه ۳درمحل شرکت شیرپگاه فارس برگزارگردید

بازدیدوجلسه هم اندیشی مدیرعامل ومدیران فروشگاه نگین وپارس لندباهمکاری بازارگسترمنطقه 3درمحل شرکت شیرپگاه فارس برگزارگردید