بازدید از شعبه ۲بازارگستر

بازدید از شعبه ۲بازارگستر

 
 

مدیر عامل محترم شرکت جناب اقای دکتر شجاعی با همراهی جناب دکتر حسینی مدیرعامل بازارگستر منطقه 3ومهندس میر باقری معاونت اداری ومالی بازارگستر ازشعبه 2بازارگسترکه مسئولیت توزیع در شهر شیراز راعهده دار میباشدبازدیدوازنزدیک در جریان روند امورقرارگرفتند.
پیوستن به کانال تلگرام پگاه فارس