بازدید استاد یار حلقه صالحین و …

بازدید استاد یار حلقه صالحین و …

بازدید استاد یار حلقه صالحین و مسؤل عقیدتی حاج اقا سید عبد الرسول میری و برادر پاسدار بذرافکن مسؤل حلقه صالحین و بخش فرهنگی سازمان بسیج کارگری سپاه فجر استان فارس از جلسه صالحین پایگاه نمونه استانی مقاومت شهید هاشمی نژاد پگاه فارس