بازدید اعضاکارگروه پدافند غیر عامل استان از شرکت پگاه فارس واشنایی با جدیدترین محصولات ودستاوردهای شرکت وبرگزاری مانور نمایشی

بازدید اعضاکارگروه پدافند غیر عامل استان از شرکت پگاه فارس واشنایی با جدیدترین محصولات ودستاوردهای شرکت وبرگزاری مانور نمایشی

بازدید اعضاکارگروه پدافند غیر عامل استان از شرکت پگاه فارس واشنایی با جدیدترین محصولات ودستاوردهای شرکت وبرگزاری مانور نمایشی