بازدید خانواده های کارکنان بانک مهر اقتصاد شیراز از شرکت شیر پگاه فارس

بازدید خانواده های کارکنان بانک مهر اقتصاد شیراز از شرکت شیر پگاه فارس