بازدید دانشجویان دانشگاه بعثت از پگاه فارس

بازدید دانشجویان دانشگاه بعثت از پگاه فارس

بازديد دانش جویان دانشگاه علمی کاربردی بعثت شیراز در اين بازديد دانش جویان دانشگاه علمی کاربردی بعثت شیراز از قسمت آزمایشگاه و تصفیه فاضلاب شركت پگاه فارس ديدن بعمل آوردند و با آخرين فناوري ها و دستاوردهاي شركت پگاه فارس آشنا گرديدند.