بازدید مدیر عامل پگاه زنجان از مراکز جمع آوری شیر خام

بازدید مدیر عامل پگاه زنجان از مراکز جمع آوری شیر خام

مهندس کریم نژاد مدیر عامل شرکت پگاه زنجان به همراه مدیر تامین و بهبود شیر به منظور آشنایی نزدیکتر با مراکز جمع آوری شیر و مشاهده امکانات و اطلاع از مشکلات این مراکز، از سه مرکز جمع آوری در روستاهای شهرستان خدابنده بازدید کرد.
و طی جلساتی با مسئولین این مراکز موضوعاتی مطرح شد که توسط همکاران تامین ثبت شد تا پس از طرح موضوع در جلسات مرتبط ، نسبت به بررسی و پاسخگویی اقدام شود.