بازدید مشاوروزیر،معاونین ومدیران سازمان صنعت،معدن وتجارت استان فارس ازشرکت شیرپگاه فارس

بازدید مشاوروزیر،معاونین ومدیران سازمان صنعت،معدن وتجارت استان فارس ازشرکت شیرپگاه فارس