بازدید معاونت محترم بازاریابی وهماهنگی فروش صنایع شیرایران وجناب آقای دکترکارگرمدیرفروش وپخش سراسری صنایع شیرایران ازشرکت پگاه فارس

بازدید معاونت محترم بازاریابی وهماهنگی فروش صنایع شیرایران وجناب آقای دکترکارگرمدیرفروش وپخش سراسری صنایع شیرایران ازشرکت پگاه فارس

بازدید معاونت محترم بازاریابی وهماهنگی فروش صنایع شیرایران وجناب آقای دکترکارگرمدیرفروش وپخش سراسری صنایع شیرایران ازشرکت پگاه فارس ونمایشگاه محصولات