بازدیدوجلسه هم اندیشی مدیرعامل ومدیران ارشد فروشگاههای زنجیره ای افق کورش باهمکاری بازارگسترمنطقه ۳درمحل شرکت شیرپگاه فارس برگزارگردید.