بازدید کارشناسان رشته محیط زیست دانشگاه پیام نور بوشهر ،ازشرکت شیر پگاه فارس

بازدید کارشناسان رشته محیط زیست دانشگاه پیام نور بوشهر ،ازشرکت شیر پگاه فارس