برترین تولید کننده

برترین تولید کننده

۴شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران یکی از شرکتهای تابعه صنایع شیر ایران (پگاه ) می باشد که در راستای اهداف و سیاستهای نوین توسعه اقتصادی کشور و هم افزایی ظرفیت و توان بالقوه ۱۶شرکت گروه پگاه و به منظور تأمین نهاده های دامی ، تسریع در تأمین مواد اولیه، بسته بندی و ماشین آلات ایجاد شد.

شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران به صورت سهامی خاص در مورخ ۲۷/۳/۱۳۸۳ با سر مایه اولیه ،۰۰۰،۰۰۰ ۱۰۰ ریال تاسیس گردید و در سالهای ۸۹،۸۷،۸۵ بر اساس مصوبات مجمع عمومی فوق العاده سالهای مذکور و به استناد بند (الف) لغایت بند (و) ماده ۱۱۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال۱۳۸۰ و با توجه به اختیار قانونی حاصله از مواد ۲۹ و ۳۰ اساسنامه به ترتیب شرکتهای خدمات تولید شیر پگاه ، صادرات صنایع شیر ایران و کشت و صنعت و دامپروری پگاه در این شرکت ادغام و در نتیجه سرمایه فعلی شرکت به مبلغ ،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۸۲ ریال افزایش یافته است .

شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران با جذب نیروهای متخصص و مجرب موفق شده است در زمینه های تامین مواد اولیه تولید و فرآوری محصولات شیری ، تامین انواع شوینده های صنعتی، تامین مواد مصرفی و بسته بندی ، تامین نهاده های دامی و تولید انواع کنستانتره و صادرات محصولات ۱۶ شرکت تولیدی گروه پگاه گامهای بلندی را با موفقیت بر دارد.

کسب چهار بار رتبه صادرکننده نمونه کشور در سالهای ۱۳۸۹، ۱۳۸۷، ۱۳۸۶، ۱۳۸۱ موید این ادعاست.