برنامه های همزمان با اجرای کمپین سراسری #من و پگاه

برنامه های همزمان با اجرای کمپین سراسری #من و پگاه

همزمان با اجرای کمپین سراسری #من وپگاه که بر محوریت آمیخته ایی از نوستالژی ، احساس ،سلامت وباجامعه هدف نسل جدید برگزار گردیده است شرکت شیر پگاه فارس نیز در راستای مسئولیت اجتماعی خودودرادامه بازدیدهای ادواری گروههای مختلف ازشرکت باتوجه به اکران این کمپین اقدام به افزایش چشمگیر بازدیدهای جامعه هدف خودازشرکت نمود ودراین راستابازدید بیش از۵۰۰۰نفربرای یک ماه را برنامه ریزی نموده است که دراولین روز این برنامه ۲۰۰نفر ازدانش اموختگان مدرسه شهیدمطهری و۵۰نفرازدانشجویان دانشگاه شیرازدررشته دامپزشکی ازشرکت بازدیدنمودند.

بازدید ازخطوط تولیدی وارایه دستاوردهای متمایزپگاه درحوزه های سلامت وکیفیت ومحیط زیست ،اجرای مسابقه،ارایه مزایای ارتباط دایمی با پگاه واکران کلیپهای شادپگاه وتوضیح درخصوص کمپین #من وپگاه از دیگر برنامه های این مراسم بودکه ادامه خواهدیافت.