برگ شرایط مناقصه هیتر کولر ۱۵ تنی ۱۴۰۱ روزنامه دنیای اقتصاد

برگ شرایط مناقصه هیتر کولر ۱۵ تنی ۱۴۰۱ روزنامه دنیای اقتصاد