تازه ترین نسخه سامانه نظام پپیشنهادات در شرکت صنایع شیر ایران(پگاه )راه اندازی شد.

تازه ترین نسخه سامانه نظام پپیشنهادات در شرکت صنایع شیر ایران(پگاه )راه اندازی شد.