تبریک مدیرعامل ؛معاونین ومدیران شرکت وصرف صبحانه دربدو ورودپرسنل همزمان بامیلاد باسعادت حضرت رسول اکرم (ص)و روز اخلاق و مهر ورزی

تبریک مدیرعامل ؛معاونین ومدیران شرکت وصرف صبحانه دربدو ورودپرسنل همزمان بامیلاد باسعادت حضرت رسول اکرم (ص)و روز اخلاق و مهر ورزی