تندیس واحد صنعتی نمونه استان به پگاه فارس رسید

تندیس واحد صنعتی نمونه استان به پگاه فارس رسید