تجلیل از تیم فوتسال پگاه

تجلیل از تیم فوتسال پگاه

تجلیل از تیم فوتسال پگاه فارس با توجه به کسب عنوان سوم مسابقات کارگری استان