جشنواره R&D شرکت صنایع شیر ایران- پگاه در شیراز- ۲۰ و ۲۱ خرداد ۱۳۹۳

جشنواره R&D شرکت صنایع شیر ایران- پگاه در شیراز- ۲۰ و ۲۱ خرداد ۱۳۹۳