جلسه هم اندیشی ،رفع موانع وتوسعه فروش ،بازدیدازخطوط تولیدی وآخرین دستاوردهای شرکت شیر پگاه فارس با حضور پرسنل شعبه ۲بازارگسترمنطقه ۳درمحل شرکت شیر پگاه فارس برگزارشد.

جلسه هم اندیشی ،رفع موانع وتوسعه فروش ،بازدیدازخطوط تولیدی وآخرین دستاوردهای شرکت شیر پگاه فارس با حضور پرسنل شعبه ۲بازارگسترمنطقه ۳درمحل شرکت شیر پگاه فارس برگزارشد.

جلسه هم اندیشی ،رفع موانع وتوسعه فروش ،بازدیدازخطوط تولیدی وآخرین دستاوردهای شرکت شیر پگاه فارس با حضور پرسنل شعبه ۲بازارگسترمنطقه ۳درمحل شرکت شیر پگاه فارس برگزارشد.
در این جلسه علاوه برارایه مطالب وآموزشهای موردلزوم توسط تیمهای تولیدوکیفیت وارایه برنامه های انگیزشی درراستای توسعه وافزایش محصولات جدیدواستراتژی برگسترش تعاملات وافزایش همدلی وهم افزایی بیشتر تاکیدگردید.