جلسه هم اندیشی ،رفع موانع و توسعه فروش

جلسه هم اندیشی ،رفع موانع و توسعه فروش

جلسه هم اندیشی ،رفع موانع وتوسعه فروش ،آموزشی وبازدیدازخطوط تولیدی وآخرین دستاوردهای شرکت شیر پگاه فارس با حضور مدیر عامل ،معاونین و ونیروهای عملیاتی (چیدمانگر و سرپرستان )محترم شعبه دوشیرازوتیم های سمپلینگ درشرکت شیر پگاه فارس برگزارشد.


در این جلسه مهندس باغبانباشی مدیرعامل محترم شرکت شیرپگاه فارس ضمن خوش امدگویی برگسترش تعاملات وافزایش همدلی وهم افزایی بیشتر بابازارگستر منطقه 3تاکید نمودند.
دراین بازدیدضمن آشنایی همکاران محترم شعبه دو و تیم سمپلینگ بااخرین دستاوردهای شرکت با روند تولیدکلیه محصولات وبخصوص محصولات جدید نیز آشنا گردیدند، درادامه کلاس آموزشی شناخت محصول ،چیدمان و... توسط مهندس حمیدی ارایه گردید در پایان به سوالات حاضرین توسط کارشناسان پاسخ داده شد.