حضورفعال پگاه فارس وشعبه ۲بازارگسترمنطقه ۳در مراسم ویژه قرعه کشی یک دستگاه خودرودر فروشگاه ایده ال شیراز

حضورفعال پگاه فارس وشعبه ۲بازارگسترمنطقه ۳در مراسم ویژه قرعه کشی یک دستگاه خودرودر فروشگاه ایده ال شیراز

حضورفعال پگاه فارس وشعبه 2بازارگسترمنطقه 3در مراسم ویژه قرعه کشی یک دستگاه خودرودر فروشگاه ایده ال شیراز همراه بامعرفی وسمپل محصولات جدید و نیز فروش ویژه محصولات وارایه برنامه های جذاب برای کودکان و... که مورد استقبال بیشمار حاضرین قرار گرفت.