حضور”پگاه فارس”و”بازارگسترمنطقه۳”درمراسم افتتاحیه وقرعه کشی فروشگاه رفاه

حضور”پگاه فارس”و”بازارگسترمنطقه۳”درمراسم افتتاحیه وقرعه کشی فروشگاه رفاه

حضور"پگاه فارس"و"بازارگسترمنطقه۳"درمراسم افتتاحیه وقرعه کشی فروشگاه رفاه واقع دربلوارصنایع..


ازنکات حایزاهمیت این مراسم پخش زنده مراسم ازشبکه های ۳و۵واختصاص بیش از۵۰درصدازشلف محصولات لبنی به پگاه میباشدکه ازفرداپذیرای مشتریان عزیزمیباشد.