حضور”پگاه فارس”وبازارگسترمنطقه ۳درافتتاحیه فروشگاه “رفاه”

حضور”پگاه فارس”وبازارگسترمنطقه ۳درافتتاحیه فروشگاه “رفاه”

حضور"پگاه فارس"وبازارگسترمنطقه ۳درافتتاحیه فروشگاه "رفاه"درشهرستان"نورآباد"وجشن بزرگ میلادمنجی عالم بشریت..


معرفی وتخفیفات ویژه محصولات،توزیع برشوروتعدادی گاهنامه ،اجرای برنامه های نمایشی،طنزوموسیقی،مسابقه واهداجوایزوحضورهنرمندان مطرح ازدیگربرنامه های این مراسم بودکه بااستقبال بی نظرمردم مواجه گردید