حضورپگاه فارس درکمپین آموزشی مامان دکتر

حضورپگاه فارس درکمپین آموزشی مامان دکتر

حضورپگاه فارس درکمپین آموزشی مامان دکتر،ویژه بانوان باردارومادران دارای نوزادوکودک،درپویشی سازمان یافته وبا همکاری انجمن متخصصین اطفال بعنوان دپارتمان تخصصی رویدادهای حوزه سلامت