حضور “پگاه فارس”در بازارهای روسیه تثبیت شد….

حضور “پگاه فارس”در بازارهای روسیه تثبیت شد….

حضور "پگاه فارس"در بازارهای روسیه تثبیت شد.... پس از ارسال محموله های اولیه ودرخواستهای مکررمشتریان روس وتایید ارگانهای نطارتی ودولت فدرال روسیه ودریافت کد" IR"ازدامپزشکی کشورروسیه ،ارسال محصولات پگاه فارس به عنوان اولین شرکت لبنی در کشور بصورت مداوم به کشور روسیه درحال انجام است ....... این افتخار بزرگ را به همه همکاران عزیز در صنایع شیر ایران (پگاه )تبریک وتهنیت عرض مینماییم...