حضور پگاه فارس در نخستین کنگره بین‌المللی پریناتولوژی و هفتمین کنگره سراسری پریناتولوژی و نئوناتالوژی

حضور پگاه فارس در نخستین کنگره بین‌المللی پریناتولوژی و هفتمین کنگره سراسری پریناتولوژی و نئوناتالوژی

شرکت شیرپگاه فارس** در بزرگترین گردهمایی پزشکان عمومی،متخصصان اطفال،زنان،تغذیه،مدیران درمانگاهای عمومی وتخصصی ،روئسای بیمارستان های تخصصی وپرستاران وسوپروایزرهای بیمارستانها،کارشناسان تغذیه ومدیران مراکزمشاوره وتغذیه ومسئولین بهداشت ومراقبین سلامت وجمع کثیری ازمتخصصین حوزه علوم پزشکی بانام نخستین کنگره بین‌المللی پریناتولوژی و هفتمین کنگره سراسری پریناتولوژی و نئوناتالوژی که با سخنرانی جناب آقای دکتر 《علی بهادر》 رییس دانشگاه علوم پزشکی شیراز درمجتمع فرهنگی رفاهی دانشگاه شیرازآغازشدحضوریافت.
شرکت شیرپگاه فارس که دراین کنگره باتاییدسازمان علوم پزشکی بعنوان تولیدکننده محصولات سلامت محور حضوردارد،بامعرفی وسمپل محصولات فراسودمند وجدیدخودوهمچنین حضورفعال کارشناسان مجرب ازتاریخ۲۷لغایت ۳۰فروردین ماه به سوالات مدعوین پاسخ خواهدداد.