حضور پگاه فارس در گردهمایی بزرگ خانواده ها و کودکان پنجمین گذر کودک پیاده راه باغ عفیف آباد ۳۱ مرداد ۱۳۹۸

حضور پگاه فارس در گردهمایی بزرگ خانواده ها و کودکان پنجمین گذر کودک پیاده راه باغ عفیف آباد ۳۱ مرداد ۱۳۹۸