در نشست خبری اعضای هیئت مدیره انجمن صنایع لبنی مطرح شد:همایش صنایع لبنی در بهمن ماه سالجاری برگزار می شود

در نشست خبری اعضای هیئت مدیره انجمن صنایع لبنی مطرح شد:همایش صنایع لبنی در بهمن ماه سالجاری برگزار می شود