دوره آموزشی رئولوژی موادغذایی

دوره آموزشی رئولوژی موادغذایی

 
 

دوره آموزشی رئولوژی موادغذایی.

دوره آموزشی رئولوژی موادغذایی توسط دکتر نیاکوثری استاد بخش علوم و مهندسی صنایع غذایی دانشگاه شیرازدرشرکت شیر پگاه فارس برگزارشد