دوره اموزشی کار بادستگاه تتراپک وشناسایی مخاطرات

دوره اموزشی کار بادستگاه تتراپک وشناسایی مخاطرات

دوره اموزشی کار بادستگاه تتراپک وشناسایی مخاطرات مربوط با حضور نماینده شرکت تتراپک در تاریخ 7لغایت 8دیماه درمحل شرکت برگزار گردید