دیدارنوروزی دامداران شرکت شیرپگاه فارس بامدیرعامل محترم شرکت شیر پگاه فارس

دیدارنوروزی دامداران شرکت شیرپگاه فارس بامدیرعامل محترم شرکت شیر پگاه فارس

تعدادی‌ ازدامداران طرف قراردادباشرکت شیرپگاه فارس با جناب مهندس باغبانباشی مدیرعامل شرکت شیر پگاه فارس دیدار کردند،در این دیدار ضمن تشکر از اززحمات ایشان به خاطر حمایتهای همه جانبه و همیشگی که باعث عملکردبهترآنان گردیده است، همچنان درسال جدیدنیزخواستار همکاری هر چه بیشتر جهت به حرکت درآوردن چرخهای این صنعت عظیم در کنار یکدیگرشدند.مهندس باغبانباشی نیزدراین جلسه حل مشکلات دامداران را ازاولویتهای اصلی کاری خویش برشمردندو *مهمترین اهداف شرکت شیرپگاه فارس رادرسال ۹۸درراستای کمک به دامداران بعنوان اصلی ترین شرکای اقتصادی خود
کمک به توسعه دامداری ها
حفظ ارامش ورضایتمندی دامداران
توزیع نهاده های دامی ازقبیل سویا،ذرت،جو و…
ارایه تسهیلات بانکی مناسب درراستای کمک به نقدینگی آنان برشمردند.
لازم به ذکراست شرکت شیرپگاه فارس بادریافت بیش از۳۳درصدازشیرخام استان نقش عمده ای را درصنعت دامپروی استان فارس ایفا مینماید.