مسابقات ليگ فوتسال كارگران استان فارس با حضور ١٤ تيم قدر تمندو صاحب نام در دو گروه چهارتیمی و دو گروه سه تیمی از22مردادماه آغازشد.
تيم فوتسال پگاه فارس در اولين ديدار از اين بازيها مقابل تيم جوان و تكنيكي برق منطقه اي فارس قرار گرفت كه با شايستگي هرچه تمام تر توانست با تاكتيك تيمي مورد قبول و درايت مربي كهنه كار خود با نتيجه ٤ بر ٣ تيم حريف را مغلوب خود كند اما در بازي دوم مقابل تيم شش دانگ و جوان شهرداري شيراز عليرغم برتري و بااز دست دادن موقعيتهاي فراوان گل و لطف داور،بازی را به تيم مقابل واگذار نماید، در ادامه مسابقات و در هفته سوم ودرمسابقه ای حساس جهت صعودبه دوربعدتيم پگاه فارس توانست تيم قدرتمند بيمارستان دكتر محرري رابا ارائه يك بازي منطقي و تعويضهاي به موقع و با تكيه بر تاكتيك تيمي و تكنيكهاي فردي در يك بازي نفس گير بانتیجه 3بر1مغلوب و به دور بعدي اين سري از مسابقات راه پيدا كند.