روز جهانی پوکی استخوان

روز جهانی پوکی استخوان


ایرانی ها روزانه به طور مستقیم حتی نصف استکان هم شیر نمیخورند .
این یعنی سلام پوکی استخوان
روز جهانی پوکی استخوان
پگاه دوست سلامتی